Политика за защита на личните данни

 

С настоящата информация, ние от „КЕМСА“ ЕООД целим да ви осведомим за това:

 

 • каква лична информация събираме,
 • как я използваме,
 • съхраняваме и
 • какви са правата ви във връзка с предоставената лична информация.

 

Държим да знаете, че всяка предоставена от вас информация ще бъде използвана единствено за продуктите и услугите, които предоставяме и само в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. Уверяваме ви, че предоставената от вас лична информация ще бъде съхранявана и защитена, няма да бъде продавана, нито ще бъде обект на трети страни за маркетингови цели.

 

Всички описани по-долу информации и процедури са изцяло свързани с европейското законодателство по политиките за защита на лични данни, базирани на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, както и националното законодателство на България.

 

Информираме ви, че при несъгласие с описаните по-долу политики за защита на личните данни за „КЕМСА“ ЕООД би било невъзможно да ви предостави услугите на „Car Wash Client” и „Car Wash Control“.

 

 „Лични данни“ по смисъла на законодателството и във връзка със създадената от нас Политика за защита на личните данни представлява всяка специфична за вас информация, която ни предоставяте и която е свързана с вашата идентификация.

„Трета страна“ по смисъла на законодателството и във връзка със създадената от нас Политика за защита на личните данни е всяко физическо или юридическо лице, организация или агенция, различни от администратора на личните данни, обработващия лични данни или всяко лице, действащо от името и за сметка на администратора на лични данни.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 

Събираме информация, нужна за целите на предоставяните услуги, която  се класифицира като лични данни и не само:

 • лични имена на потребителя;
 • имейл адрес на потребителя;
 • номер на мобилен телефон;
 • идентификатор на мобилното устройство;
 • данни от социалните мрежи, с които потребителят се е регистрирал;
 • информация за сривове,
 • както и информация свързана с използването от ваша страна на определени услуги, която е предоставена изцяло доброволно от вас.

 

В случай на необходимост може да събираме и друга информация, която не може да се класифицира като лична информация.

 

КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

 

Личните данни се събират за целите на предоставяните услуги и продукти, както и за спазване на приложимото законодателство. С настоящото ви информираме, че можем да обработваме и разкриваме лична информация на нашите свързани компании, доставчици на услуги от трети страни за целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни.

 

Предоставената от вас информация може да бъде използвана за следните цели:

 • Предоставяне, обработка, поддръжка, подобряване и развитие на нашите стоки и/или услуги за вас, включително следпродажбено обслужване и поддръжка на стоки и/или услуги свързани с нашите мобилни приложения.
 • Комуникация с вас относно вашето устройство, предоставена от нас услуга или всякакви общи запитвания, като и актуализации, поддръжки и информация за нашите събития и известия.
 • Анализиране и разработване на статистическа информация за използването на нашите продукти и/или услуги с цел подобряването им.
 • Анализиране и разработване на статистическа информация за използването на нашите продукти и/или услуги за маркетингови цели на „КЕМСА“ ЕООД.
 • Съхранение и поддържане на информация с оглед законодателни задължения.

Пример за използване на вашата лична информация е с цел създаването на профил в нашите приложения.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

 

За подобряване на предоставените от нас услуги „КЕМСА“ ЕООД си служи с технологията „бисквитки“, която служи за анализиране на тенденциите, администриране на приложенията и сайта, проследяване на движенията на потребителите около уебсайта и приложенията. Тази технология ни помага да запомним информация за посещенията ви, което може да улесни следващото ви посещение на сайта или приложенията и да го направи по-лесно за вас.

Пример за използване на технологията „бисквитки“ е да запомним предпочитания от вас език, като при следващото ви посещение, информацията, която виждате, ще се показва на зададения от вас предпочитан език.

 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

 

Заявяваме, че не продаваме предоставената ни от вас лична информация.

 

За целите и нуждите на предоставените от нас стоки и услуги, в определени ситуации, ще бъде необходимо предоставената от вас лична информация да бъде споделяна с трети страни, предоставящи стандартизирани услуги. Пример за това е събиране, анализиране и организиране на отчети за сривове на приложения. Такива трети лица са Firebase – Crashlytics, Firebase – Authentication и Firebase – Cloud Messaging.

 

Ваша лична информация, извън упоменатите случаи, няма да бъде споделяна с трети страни, освен ако приложимото законодателство не налага това.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 

Ние се ангажираме, че вашата лична информация е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп, разкриване или други подобни рискове, ние въведохме разумни физически, електронни и управленски процедури за защита на информацията, която събираме. Наши служители нямат достъп до вашата лична информация, освен ако пряката им работа не налага това.

Предоставената от вас лична информация се съхранява в дигитален формат на защитени сървъри, които са в контролирани съоръжения. При избор на наши партньори за сървърна колокация правим детайлен анализ за техните системи на сигурност. Ние класифицираме вашите данни въз основа на важност и чувствителност. Предприели сме всички възможни мерки за защита на предоставената лична информация. Въпреки това, следва да бъде осъзнат рискът, че използването на Интернет не е напълно защитено.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Ние съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за предоставяне на продукти и услуги към вас. В общия случай ние съхраняваме вашите лични данни, докато имате създаден профил при нас или докато не пожелаете изрично тяхното изтриване. Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на вашите лични данни – когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство.

 

ВАШИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

С оглед националното и европейско законодателство (ОРЗД, познат като GDPR), ви информираме, че имате възможност за контрол върху предоставената от вас лична информация. Този контрол се изразява в:

 • Правото ви на информация относно вашите лични данни и параметрите свързани с обработването им.
 • Право на достъп и коригиране. Имате възможност да получите достъп до вашите лични данни, както и да поискате тяхното коригиране, след като се уверим във вашата самоличност.
 • Право на изтирване (право „да бъдеш забравен“). С оглед предоставената възможност от националното и европейско законодателство вие имате право да поискате изтриване на вашите лични данни. Ние ще разгледаме основанията относно вашето искане за изтриване и ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, ако основанията съответстват на ОРЗД. Длъжни сме да ви информираме, че евентуалното заличаване на вашите лични данни от нашата система ще възпрепятства взаимната ни работа, поради което ние ще бъдем в невъзможност да продължим да ви предоставяме услуги.
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни. С оглед предоставената възможност от националното и европейско законодателство вие имате право да поискате ограничение в обработването на вашите лични данни. Ние ще разгледаме основанията относно вашето искане за ограничаване, след което ще ви информираме своевременно за последствията и ще предприемем всички необходими действия по вашето искане, ако основанията съответстват на ОРЗД.
 • Право да получите информация относно всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, извършено от нашия администратор, във връзка с вашите данни.
 • Право да получите копие от вашите лични данни. Имате възможност да отправите искане до нас за получаване на копие от съхраняваните от нас ваши лични данни, след изрично направено запитване и при наличието на кумулативните изисквания на ОРЗД за това.
 • ОРЗД предвижда възможността потребителите, чийто лични данни са обект на събиране, да отправят искане за отмяна на автоматичното вземане на решения и профилиране. Уведомяваме ви, че ние не прилагаме тези методи при обработка на вашите лични данни, като при изменение на обстоятелствата ще бъдете изрично и своевременно информирани.

 

С оглед европейското законодателство и приложимото национално такова ви информираме, че имате право на възражение. Компетентният орган, според българското законодателство е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п. к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: +359 2 91 53 518, ел. поща: kzld@cpdp.bg, интернет сайт: www.cpdp.bg

 

В случай, че имате въпроси, моля не се колебайте да се обърнете към нас на следните адреси:

 

гр. Стара Загора, кв.Казански № 42, ет. 6, ап. 38, България,

тел. +359 895 522 269

 

Администратор на лични данни:

Нина Диамандиева Георгиева

адрес: гр. Стара Загора, кв.Казански № 42, ет. 6, ап. 38, България

 

тел: +359 877 710 359

e-mail: chemsa@abv.bg

 

Настоящата политика за защита на лични данни влиза в сила от 15.03.2022 г.

 

Уведомяваме ви, че за всяко изменение по политиката за защита на лични данни ще бъдете изрично информиран на посочения от вас електронен адрес.

 

Благодарим, че отделихте време да се запознаете с нашата политика за защита на лични данни.

Автомивката на самообслужване е печеливш бизнес , който бързо се изплаща . Търсенето на такива услуги постоянно нараства...

За повече информация: